Technisch beleid Jeugd

Taken

Bewaking van de kwaliteit van het voetbal

De Technische Commissie (TC) bewaakt de doelstellingen op het voetbaltechnische vlak en spreekt de verantwoordelijke mensen daar op aan. Hieronder vallen afspraken over de spelsystemen (4:3:3 dan wel 3:4:3 en 1:3:3 bij de JO11- en JO9-pupillen), selectiebeleid, medische begeleiding van de selectieteams, aanstellen van trainers/leiders, trainingsopbouw, vaststellen van de doelen per seizoen etc. Hiertoe vindt er regelmatig overleg plaats tussen de coördinatoren en de diverse trainers.

Opleiden en begeleiden van de jeugdtrainers en ander kader

De Technische Commissie voorziet de Werkgroep Jeugd van advies t.a.v. de mogelijkheden die de KNVB heeft om jeugdtrainers op te leiden, bijv. Jeugdvoetbalspelleider (JVSL) en Jeugdvoetbaltrainer (JVT). De Technische Commissie stimuleert jeugdtrainers om cursussen te gaan volgen en het eventueel organiseren van cursussen door de KNVB bij De Tukkers. Verder begeleidt de Technische Commissie de leden die willen optreden als (of een cursus willen volgen voor) leider, grensrechter, verzorger, scheidsrechter of EHBO-vertegenwoordiger.

Samenstelling Technische Commissie

Binnen De Tukkers is er een overkoepelende Technische Commissie ingesteld (onder aanvoering van Ben Evers). De afvaardiging vanuit de jeugd ziet er als volgt uit:

Lid TC Afgevaardigde WJ
Silke Tulk
Ondersteuning TC JO19 John Koopman
Ondersteuning TC JO17 Gijs Eidhof
Ondersteuning TC JO15 Johan Demmer
Ondersteuning TC JO13 Ivo Velthof
Ondersteuning TC JO11 Hans Derksen
Ondersteuning TC JO9 + Kabouters Marcel Hesselink
Lid TC Senioren John Koopman
Lid TC Meiden en Dames Silke Tulk
Lid TC Keepers Theo Tijhuis

Selectiebeleid

Teamindeling

Elk voorjaar wordt er binnen de jeugdafdeling van De Tukkers hard gewerkt aan het samenstellen van de jeugdteams voor het nieuwe seizoen. Naast het houden van selectietrainingen en –wedstrijden worden er met name door de mensen van de Technische Commissie vele uren gestoken in de grote puzzel die een teamindeling elk jaar met zich meebrengt. Elk jaar wordt de indeling van de teams door de Technische Commissie gemaakt in samenwerking met de leiders en trainers van de betreffende teams. In eerste instantie worden de betreffende selectiespelers ingedeeld. Aan dit selectieproces gaat een grondige evaluatie van de eigenschappen van de jeugdleden vooraf. Kaderleden delen hun bevindingen met de Technische Commissie die daardoor afgewogen selectiekeuzes kan maken. Nadat de geselecteerde spelers in de betreffende teams zijn ingedeeld wordt de teamindeling compleet gemaakt met de overige spelers waarbij de geboortedatum bepalend is. De teamindeling wordt uiterlijk 1 juli van elk jaar gepubliceerd.De definitieve indeling waarmee het seizoen wordt afgetrapt wordt elk jaar via deze Infogids bekend gemaakt welke elk jaar uiterlijk 31 augustus verschijnt. De Technische Commissie behoudt zich het recht voor om tijdens het seizoen wijzigingen aan te brengen.

Meespelen in ander team

Door allerlei oorzaken kan het gedurende het seizoen voorkomen dat het ene jeugdteam een speler nodig heeft van een ander jeugdteam. Hiervoor is een duidelijke procedure afgesproken waarin er altijd overleg plaatsvindt tussen de betreffende leiders en de betreffende ouders. Bij alle betrokkenen doen we een beroep op elkaars medewerking: het belang van De Tukkers staat daarbij altijd boven dat van het team en de individuele speler.

Beleid selectieteams

De Tukkers wil met de selectieteams op een zo’n hoog mogelijk niveau spelen. Het beleid is in zijn algemeenheid toegespitst op het opleiden en begeleiden van junioren en senioren. Hierbij ligt bij de jeugd het accent vooral op opleiden en bij de senioren op presteren. Bij de selectieteams van de jeugd dient opleidingsgericht te worden gewerkt. Presteren staat in dienst van het opleidingsklimaat. De ontwikkeling van de individuele speler staat ten alle tijd voorop. Hieruit vloeit voort, dat in de Jeugdopleiding een algeme­ne en veelzij­dige, technische, tactische en op plezier gerichte voetbalbasis wordt ge­legd. Bij de selectieteams van de senioren wordt prestatiegericht ge­werkt. Naast prestatie- dient echter ook opleidingsgericht te worden gewerkt. De opleiding dient gericht te zijn op kwaliteit, intensi­teit, effecti­viteit en plezier als resultaat van een ge­richte voetbalscholing. Prioriteit is een scholing op langere termijn, waarbij de ont­wikkeling van de individu­ele speler voorop blijft staan en waarbij dit wordt ingepast in een technisch, tactisch en groepsdynamische werkwijze om van een team een uitgebalanceerd geheel te maken. Prioriteit toekennen aan de ont­wikkeling van de individu­ele speler maakt doorstroming van zowel spelers van jeugdteams als de selectieteams van de senioren naar een hoger team ook beter mogelijk. Hierbij dient met name aandacht te zijn voor horizontale doorstroming. Dit zal de komende vier jaar speerpunt moeten zijn in het technisch beleid van De Tukkers. Dit geeft uiting aan een breed opleidingsklimaat dat niet stopt bij de overgang van jeugdspelers naar de seniorenteams.

Selectieprocedure

De Technische Commissie beslist in samenspraak met de verantwoordelijke trainers en leiders over de sa­men­stel­ling van de selecties. Bij deze beslis­sing wordt meegewogen de be­schik­baarheid, de ambi­ties en moti­va­tie, de techni­sche, tacti­sche, conditio­nele en men­tale kwa­liteiten van de speler. Uitgangspunt voor de selectie is de speltechni­sche capa­citei­ten, waarbij lichamelijke capaci­teiten (kracht) meegewogen kunnen worden, ten­einde het team een uitgeba­lanceerd geheel te laten worden. Spelers, die een matige speltech­nische basis hebben, doch wel beschikken over een grote mate van gedreven­heid en doorzet­tingsvermogen en die door jaren­lange inzet en training een duidelijk posi­tieve ontwikkeling, ook in tech­nisch opzicht, vertonen, moeten de mogelijkheid krijgen om horizontaal door te stromen naar een hoger team. Dit geeft mede uiting aan een breed opleidingsklimaat waarin ontwikkeling en ontwikkelingsmogelijkheden van elke individuele speler prioriteit blijft houden. De samenstelling van de selecties heeft altijd een voor­lopig karakter. Geduren­de het lopend seizoen, kunnen zich door positieve of negatieve ontwik­ke­lingen bij de spelers, wijzigingen voordoen in de samen­stellin­gen. Indien poten­tiële spelers genomineerd worden voor een ande­re (hoge­re) selectie, kunnen ze ook meetrainen en/of -spelen in de hogere selectiegroep. Indien blijkt dat een speler een hoger niveau niet aan kan moet er altijd de mogelijkheid zijn om terug te gaan naar zijn oorspronkelijke selectie.

Niet-geselecteerde spelers ontvangen de voor hun niveau be­doelde training, gericht op recre­atieve prestaties, waarbij de ontwik­keling op voetbal­tech­nisch gebied zo opti­maal mogelijk gericht is. Spelers, afkomstig van JO19-1 die over­gaan naar het seniorenvoetbal, dienen zoveel mogelijk geselec­teerd te worden voor één van de prestatieteams. Voor de overgang dienen er zo duidelijk mogelijk afspraken gemaakt te worden om de belangen voor de prestatieteams JO19-1 en De Tukkers 1 en 2 zo goed mogelijk te kaderen. In dit belang is besloten voor de prestatieteams JO19-1 en De Tukkers 1 en 2 een groep te maken met vaste aanspreekpunten en tussentijds overleg. De volgende overleg structuur/afspraken gelden:

 • JO19-1 spelers blijven tot aan de winterstop bij hun eigen team en er vindt geen uitwisseling plaats met senioren teams.
 • Uiterlijk in de laatste week van oktober zullen de spelers die het volgende seizoen overgaan naar de senioren besproken worden door de trainer van JO19-1, De Tukkers 1, De Tukkers 2, het lid TC Prestatieteams en het lid TC Junioren. Tijdens dit overleg zullen de spelers geëvalueerd worden en zal er een kort verslag komen per speler om een eerste richting te geven aan de potentiële kwaliteiten van de betreffende spelers en te volgen opleidingsrichting.
 • Uiterlijk in de laatste week van januari zal een definitieve invulling gegeven worden aan de opleidingsrichting en inzetbaarheid van spelers voor wat betreft het trainen en het fungeren als wisselspeler bij De Tukkers 1 en 2.
 • De trainers en uitsluitend de verantwoordelijke TC-leden zullen het unaniem eens moeten zijn met de te volgen opleiding van de individuele speler en de inzetbaarheid op de trainingen en het fungeren als wisselspeler bij De Tukkers 1 en 2.
 • Elke donderdag na de training zullen de betreffende spelers van JO19-1 aangewezen worden voor het fungeren van wisselspeler bij De Tukkers 1 en 2.
 • De beslissing over een tussentijdse overgang van een JO19-1 speler naar de eerste selectie blijft voorbehouden aan de bewakers van het Technisch Beleid (voorzitter WJ, voorzitter AB) nadat deze de nodige informatie ingewonnen hebben bij bovengenoemde
 • Daar waar deze regels en afspraken niet in voorzien zal de TC beslissend zijn in combinatie met de voorzitter AB en de voorzitter WJ.

De spelers die overgaan zullen vanuit de Technische Commissie persoonlijk te horen krijgen in welk team zij geplaatst zullen worden. Als het in het belang is van zowel de speler als de vereniging kan na de winterstop een speler van JO19-1 opgesteld worden in de basis van De Tukkers 1 als deze speler zich bovenmatig onderscheidt in JO19-1 en er geen volwaardige alternatieven zijn binnen De Tukkers 2. Dit moet in goed overleg gebeuren tussen speler, ouders, trainer De Tukkers 1, trainer JO19-1 en de Technische Commissie. Het moge duidelijk zijn dat deze speler goed begeleid wordt en in een persoonlijk gesprek door de verantwoordelijke coördinator van de Technische Commissie wordt medegedeeld waarom hij deze overstap nu al kan maken. Zorgvuldig moet worden gekeken naar de beste ontwikkelingsmogelijkheden voor de speler, de belangen van zowel de Jeugdafdeling als de afdeling Senioren en welke mogelijke alternatieven er zijn. Mocht men niet tot overeenstemming komen dan nemen de bewakers van het Technisch Beleid een beslissing. Dit gebeurt na de argumenten van een ieder te hebben gehoord en na toetsing van het Technisch Beleidsplan. Deze beslissing is bindend voor alle partijen. Roofbouw op jeugdspelers moet worden voorkomen. Een JO19-1 speler die zondag start in de basis van De Tukkers 1speelt zaterdag niet in JO19-1. De nieuwe se­lec­tie ten behoeve van de prestatieteams en ove­rige teams geschiedt aan het eind van het sei­zoen door de Technische Commissie, overeenkom­stig haar taakom­schrijving.

Meidenvoetbal

Meidenvoetbal wordt steeds populairder in Nederland. Ook bij De Tukkers is het aantal meiden dat is gaan voetballen de afgelopen jaren explosief gestegen. Naast de voor alle jeugdleden geldende regels zijn er voor de meiden enkele extra aandachtspunten:

 • kleedkamers: bij thuiswedstrijden zijn er aparte kleedruimtes beschikbaar waar de meiden zich kunnen douchen en omkleden. Bij uitwedstrijden is het de taak van de jeugdleiders om dit in overleg met de te bezoeken vereniging te regelen.
 • contactpersoon meidenvoetbal in Werkgroep Jeugd: we hechten veel waarde aan een juiste begeleiding van de meiden binnen de jeugd van De Tukkers. Om die reden is er binnen de Werkgroep Jeugd één persoon verantwoordelijk voor het meidenvoetbal (Silke Tulk).

Kabouters

Sinds het voorjaar van 2012 is het voor vijf- en zesjarigen bij De Tukkers mogelijk om kennis te maken met voetbal. Spelenderwijs leren de kinderen de basisbeginselen van het voetbalspel door onderlinge wedstrijdjes te spelen. Tijdens het voorjaar en het najaar wordt er op zaterdagen telkens van 10.00 uur tot 11.00 uur gevoetbald op het trainingsveld van De Tukkers. Enkele aandachtspunten:

 • wedstrijdkleding en wassen: De Tukkers heeft de beschikking over stoere wedstrijdtenues (shirt, broek, sokken) van Europese topclubs als Barcelona en Real Madrid waar tijdens de wedstrijden gebruik van gemaakt wordt. De speler zorgt zelf voor scheenbeschermers, voetbalschoenen en een wit shirt met lange mouwen voor onder het shirt. Voor het wassen van de kleding wordt per toerbeurt een beroep gedaan op de ouders.
 • leeftijd: voor de Kaboutervoetbal competitie in het najaar van 2017 komen kinderen in aanmerking die op de peildatum 1 januari 2018 vijf of zes jaar zijn. Voor de Kaboutervoetbal competitie in het voorjaar van 2018 komen kinderen in aanmerking die op de peildatum 1 juli 2018 vijf of zes jaar zijn.
 • lidmaatschap en contributie: deelnemen aan de Kaboutervoetbal competitie betekent dat spelers lid worden van De Tukkers. Aanmelding dient te geschieden via de ledenadministratie (zie het digitale aanmeldformulier op deze website). Voor deelname aan de Kaboutervoetbal competitie is een contributie van € 35,- verschuldigd, ongeacht het aantal wedstrijden dat een Kabouter meespeelt.
 • taken ouders: de voorbereiding en organisatie wordt verricht door de Kaboutervoetbal begeleiders. Op de wedstrijddagen zijn ouders en andere belangstellenden van harte welkom om te komen kijken naar de kabouters en te helpen daar waar nodig.

Techniek

Om extra aandacht te geven aan de ontwikkeling van de technische vaardigheden van de jeugdspelers bij De Tukkers worden door Techniek Trainers aan bepaalde teams specifieke Techniek Trainingen gegeven.

Keepers

In een voetbalteam neemt de keeper een bijzondere positie in. Om de jeugdige keepers optimaal te kunnen begeleiden in hun keepersvak worden er afzonderlijke keepertrainingen georganiseerd. Vanuit het technisch plan krijgen de keepers hun specifieke training. De geschikte leeftijd om met specifieke keeperstraining te beginnen, is rond het achtste levensjaar. Vanaf een jaar of zes, als de meeste kinderen met voetballen beginnen, vertonen zij een enorme beweeglijkheid. Zou een jongen of een meisje op die leeftijd alleen maar keepen, dan wordt juist de beweeglijkheid ingedamd. Daarom geeft De Tukkers er de voorkeur aan om in de F-teams met een roulerende keeper te werken, zodat iedereen een keer op doel komt te staan. Coördinatie en opleiding keepers: Theo Tijhuis.

Scheidsrechters

We beschikken bij De Tukkers over eigen scheidsrechters, daarnaast worden er door de KNVB bij bepaalde wedstrijden bondsscheidsrechters aangewezen. De scheidsrechterscommissie besteedt veel aandacht aan het opleiden van de eigen scheidsrechters, wat al op relatief vroege leeftijd (JO15-teams) begint. Het streven is om alle thuiswedstrijden (indien er niet door de KNVB een scheidsrechter is aangesteld) te laten leiden door deze clubscheidsrechters. Scheidsrechters voor vriendschappelijke wedstrijden en bekerwedstrijden dienen door de leiders zelf te worden geregeld.

Samenstelling Jeugd Scheidsrechterscommissie

Lid JSC Rob Wesselink
Lid JSC Niek van Leijenhorst
Lid JSC Vacant

Scholing kaderleden

In het voortdurende streven om de technische prestaties van de voetbaljeugd te verbeteren hebben diverse kaderleden van De Tukkers in het verleden cursussen gevolgd. Het scholen van de kaderleden wordt door de Werkgroep Jeugd van harte ondersteund. Meerdere cursussen zijn daartoe beschikbaar. Om er enkele te noemen: JeugdVoetbalTrainer (JVT), JeugdVoetbalSpelLeider (JVSL) en de Basis Opleiding Scheidsrechters (BOS). Aanvullende informatie is verkrijgbaar via de TC.

Maatschappelijke stage

De Tukkers heeft contact met verschillende instanties in de regio over het inzetten van vrijwilligers die binnen onze vereniging in het jeugdkader meelopen en ervaring op doen. Deze vrijwilligers worden daarbij begeleid door onze eigen kaderleden.