Werkgroep jeugd

Secretaris:
Bart Weersink tukkersjeugd@hotmail.nl
Penningmeester:
Thijs Oude Avenhuis 06-29161432 thijsoudeavenhuis@hotmail.com
Technische Commissie:
Silke Tulk 06-21286009 silke_tulk@hotmail.com
Wedstrijdsecretariaat:
Martine Hoek 06-20620576 detukkersdef@hotmail.nl
Activiteiten:
Daan Keupink 06-23894733 daan_keupink@live.nl

 

Zittingstermijn

Een bestuurder wordt gekozen voor een termijn van in beginsel vier jaren en is dan nog voor maximaal één termijn herkiesbaar. Hierbij de datum van indiensttreding van de leden van de Werkgroep Jeugd:

Thijs Oude Avenhuis

Bart Weersink

1 februari 2019

Daan Keupink 1 september 2017

Martine Hoek

16 december 2013
Silke Tulk 16 december 2013

Infogids Jeugd

Voor alle spelers, ouders en kaderleden is het belangrijk te weten welke spelregels we hanteren binnen onze vereniging. Vandaar dat elk seizoen op uiterlijk 31 augustus de Infogids Werkgroep Jeugd De Tukkers verschijnt. Deze spelregels staan tevens op deze website vermeld.


Vergaderingen

Vergadering Werkgroep Jeugd

De Werkgroep Jeugd komt regelmatig samen om te vergaderen. De datum van de komende vergaderingen van de Werkgroep Jeugd (aanvang 19.30 uur, einde uiterlijk 21.30 uur) in het seizoen 2018-2019:

 • maandag 8 april 2019
 • maandag 13 mei 2019
 • maandag 11 juni 2019

Tijdens de vergaderingen van de Werkgroep Jeugd schuiven regelmatig afgevaardigden van andere commissies aan. Denk daarbij aan de Vrijwilligers Commissie, de Website Commissie, de Albo Commissie etc. Op deze manier trachten we de belangen van de jeugd van De Tukkers op alle mogelijke manieren te borgen.

Jeugdkadervergadering

Tijdens het seizoen organiseert de Werkgroep Jeugd een tweetal Jeugdkadervergaderingen die telkens plaatsvinden in het jeugdhonk van De Tukkers. Voor deze vergadering worden alle jeugdtrainers en jeugdleiders uitgenodigd als ook de commissies die een link hebben met de jeugd. Tijdens deze vergadering wordt er vanuit het beleidsplan teruggeblikt en vooruitgekeken. Het is daarom van groot belang dat er van ieder jeugdteam minimaal één kaderlid aanwezig is. In te brengen punten kunnen tot uiterlijk één week van tevoren aangegeven worden bij de secretaris van de Werkgroep Jeugd. Alle betrokkenen worden van tevoren door de secretaris van de Werkgroep Jeugd uitgenodigd. De secretaris verzorgt tevens de notulen van de vergadering.

De data van de laatste Jeugdkadervergadering van dit seizoen was:

 • maandag 11 maart 2019

Jeugdjaarvergadering

Aan het einde van het seizoen kijken we terug en blikken we vooruit in de Jeugdjaarvergadering. Tevens wordt dan bekendgemaakt wie de Speler van het Jaar en de Sportploeg van het Jaar zijn geworden. Een mooie afsluiting van het seizoen voor al onze jeugdleden, -trainers en leiders.

De datum van de Jeugdjaarvergadering (aanvang 18.30 uur, einde uiterlijk 20.00 uur):

 • vrijdag 28 juni 2019

Informatieavond

Ouderavond JO8/JO9 en Kabouters

Op woensdag 12 september 2018 werd een Ouderavond gehouden voor de ouders van de JO8/JO9 spelers en de Kabouters. Op deze Ouderavond gaf de Werkgroep Jeugd van De Tukkers de ouders een toelichting op de ‘spelregels’ die binnen de jeugdafdeling van De Tukkers van toepassing zijn. Hoe zit het met het spelerstenue? Wat doet de Technische Commissie? Hoe worden de teams samengesteld? Op dit soort relevante vragen werd tijdens deze bijeenkomst het antwoord gegeven.


Contributie

De contributie voor het afgelopen seizoen bedroeg:

 • O19: € 110,-
 • O17: € 110,-
 • O15: € 94,-
 • O13: € 94,-
 • O12: € 94,-
 • O11: € 89,-
 • O10: € 89,-
 • O9: € 89,-
 • O8: € 89,-
 • Kabouters: € 35,-

De peildatum voor het actuele seizoen is 31 december 2018. De genoemde bedragen kunnen wijzigen bij besluit in de Jaarvergadering van De Tukkers (maandag 29 oktober 2018). De contributie loopt via een automatische incasso in de maand november. Een andere betaalwijze kan alleen plaatsvinden met instemming van de penningmeester. Je bent contributie verschuldigd voor het gehele of resterende gedeelte van het seizoen, ongeacht de eventuele opzegging van het lidmaatschap. Indien de contributie niet tijdig wordt voldaan zijn alle bijkomende kosten voor eigen rekening.