Structuur

De handbalafdeling van De Tukkers is gestart als een afsplitsing van de voetbaltak en heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een volwaardige organisatie met een eigen bestuur, een eigen beleid en spelvisie. Als omnivereniging blijft nauwe samenwerking met de voetbalafdeling gewaarborgd middels de diverse overlegstructuren.

Visie
We zijn een kleine vereniging, sterk geworteld in de lokale gemeenschap. Maatschappelijke betrokkenheid en samen plezier beleven aan handbal staan bij ons hoog in het vaandel. Op basis van deze 2 belangrijke pijlers willen wij onze leden in een sociale, sportieve sfeer de kans geven handbal als sportieve vrijetijdsbesteding te beoefenen. We bieden wedstrijd- en breedtesport en willen een klimaat creëren waarin leden hun talenten optimaal mogen en kunnen benutten. Individuele belangen en doelen kunnen we nastreven mits dit het team- en verenigingsbelang niet schaadt. Handbal is een teamsport, als team kun je doelen bereiken door inzet en tolerantie en een goede balans tussen geven en nemen.

Doelstelling Werkgroep Handbal
Doel van de werkgroep is het realiseren van de hierboven beschreven visie middels het aansturen van de verschillende functionarissen binnen de vereniging. Op deze manier kan de vertaalslag worden gemaakt naar de teams en spelers.

Doelstelling Technische commissie
Doel van de technische commissie (TC) is om alle spelers uit de jeugd en senioren op een verantwoorde en prettige manier, op een zo hoog mogelijk niveau te laten sporten. Dit op een wijze waarin de Spelvisie van De Tukkers duidelijk uitgedragen wordt door de vereniging, trainer, coach en sporter. De activiteiten die de Technische Commissie ontplooit, liggen met name op het vlak van de teamindelingen, en alles wat daarbij komt kijken: indeling van de teams, indeling van de trainingsuren, begeleiden van selectiespeelsters, aanstellen en begeleiden van coaches en trainers, en het verzorgen van de communicatie met coaches, trainers en spelers omtrent genoemde zaken.

Doelstelling activiteitencommissie
Het doel van de activiteitencommissie is het organiseren van evenementen waar financiële inkomsten uit voort vloeien en daarnaast evenementen organiseren die de ‘fun-factor’ van de leden ten goede komt.